В Еволинк се стараем да осигурим на своите клиенти надеждни и качествени услуги. Ние се гордеем с обслужването на своите клиенти, които получават:

 • Навременна, отзивчива и проактивна комуникация;
 • Професионално и навременно разрешаване на всички валидни оплаквания;
 • Предварително обявяване на всички планирани профилактики.


Нает клауд ресурс

„Нает клауд ресурс” за целите на настоящото споразумение ще означава съвкупност от наети виртуални компютърни ресурси, съхранение на данни и осигуряване на мрежова свързаност.

Еволинк гарантира 100% работоспособност на всеки индивидуален нает клауд ресурс в мрежата на Еволинк по всяко време, с изключение на планирани профилактики, които няма да надвишават 10 часа за година за всеки нает клауд ресурс.

Еволинк гарантира по настоящото Споразумение за ниво на обслужване работоспособност на наетия клауд ресурс, включително изчислителната мощ, съхранението на данни и виртуализационния софтуер (хипервайзора). За неработоспособност на Вашия нает клауд ресурс се счита периодът, през който за Вашия нает клауд сървър е налице инцидент с хардуерния или виртуализационния слой и сте създали билет в системата на Еволинк до разрешаването на проблема от Еволинк.

Еволинк гарантира време за възстановяване в случай на неработоспособност на нает клауд ресурс в рамките на 2 (два) часа след идентифициране на инцидент.


Миграция на нает клауд ресурс

В случай на необходимост от миграция на нает клауд ресурс поради влошаване на функционирането му, Еволинк ще Ви уведоми 24 часа предварително за началото на миграцията, с изключение на случаите, когато при разумна преценка се установи, че миграцията следва да се извърши по-рано с цел защита на данните Ви. Еволинк гарантира, че миграцията ще се извърши в рамките на 3 часа от началото й.

Мрежа

Еволинк гарантира 100% работоспособност на своята мрежа в Еволинк дейта център по всяко време, с изключение на планирани профилактики, които няма да надвишават 10 часа за година за всеки нает клауд ресурс. Работоспособност на мрежата включва функционирането на цялостната мрежова инфраструктура, включително окабеляване, суичове и маршрутизатори. Услуги и софтуери, работещи върху Вашия сървър, не са включени в дефиницията ни за мрежа и поради това не се включват в пресмятането на наличност на мрежата.

За неработоспособност на мрежата се счита периодът, през който нает клауд сървър не може да получава и изпраща данни и сте създали билет в системата на Еволинк за съществуването на инцидент с услугата до разрешаването на инцидента от Еволинк.

Инфраструктура

Еволинк гарантира, че всички критични системи, включително електрозахранване и климатизация в Еволинк дейта център ще функционират 100% от времето през който и да е период, с изключение на планирани профилактики, които няма да надвишават 10 часа за година за всеки нает клауд ресурс. Критичните системи включват цялостното електрозахранване и климатизация, включително UPS оборудване и окабеляване.

Неработоспособност на инфраструктурата е налице, когато Вашият нает клауд ресурс не работи поради липса на електрозахранване или прегряване и сте създали билет в системата на Еволинк за съществуването на инцидент с услугата, като периодът се изчислява до разрешаването на инцидента от Еволинк.

Неустойки

Ако не успеем да постигнем гаранциите и работоспособността на Вашия нает клауд ресурс е по-малко от 100% по някоя от причините, посочени по-горе, Вие имате право на неустойка, както следва:

Нает клауд ресурс: за всеки час неработоспособност на наетия клауд ресурс, получавате 5% неустойка от дължимата месечна такса за съответния клауд ресурс.

Мрежа: за всеки час неработоспособност на наетия клауд ресурс поради проблем с мрежата, получавате 5% неустойка от дължимата месечна такса за съответния клауд ресурс.

Инфраструктура: за всеки час неработоспособност на наетия клауд ресурс поради проблем с електрозахранването или климатизацията, получавате 5% неустойка от дължимата месечна такса за съответния клауд ресурс.

Времето на неработоспособност се изчислява за валидните оплаквания при създаване на билет от Вас в системата на Еволинк за съществуването на инцидент с услугата до разрешаването на инцидента от Еволинк и закриване на билета.

Вие нямате право на неустойка, ако сте в нарушение на условията на Споразумението за ползване на услуги (включително задълженията за плащане), докато не поправите нарушението. Вие нямате право на неустойка, в случай че неработоспособност на клауд ресурса е настъпило в следствие на нарушение на задълженията Ви по Споразумението за ползване на услуги или поради неправомерно използване на платформата за клауд ресурси.

За да получите неустойка Вие трябва да се свържете с екипа на Еволинк в рамките на 30 дни от края на неработоспособността на клауд ресурса. Трябва да покажете, че използването на клауд ресурса от Ваша страна е било засегнато в резултат на неработоспособност, за да можете да претендирате за неустойка.

Споразумението за ниво на обслужване ще бъде единствената форма за неустойка за неработоспобност на клауд ресурса, използван от Вас.
Общият агрегиран размер на неустойките за даден месец не може да превишава 100% от месечната такса за наетия клауд ресурс.


Изключения:

Еволинк гарантира 100% работоспособност на наетия клауд ресурс. Вие се съгласявате, че Ваш нает клауд сървър може да бъде неработоспособен и Споразумението за ниво на обслужване не покрива следните случаи:

 • Нарушение на задълженията от страна на клиента, включително непогасени плащания;
 • Измервателната апаратура на Еволинк не отчита проблем;
 • Планирани профилактики и аварийни профилактики или ъпгрейди;
 • Настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно Търговския закон (форс мажор), действия на правителствени институции, стачки, природни бедствия;
 • Действия на трети страни, включително (но не само) компроментиране на сигурността, вирусни или хакерски атаки, DоS атаки и други;
 • При извършени от Вас дейности или пропуски (или на Ваши потребители), включително (но не само) използване на скриптове или кодове, небрежност, умишлено нарушение или използване на Услугите в нарушение с Общите условия на Еволинк и Политиката за приемливо ползване;
 • Софтуер, инсталиран на Вашите наети клауд ресурси;
 • Въпроси, свързани с DNS, POP, IMAP или SMTP достъп;
 • Проблеми с Интернет достъпа, извън контрола и мрежата на Еволинк;
 • Дейности, свързани с прилагане на закона.

Настоящото Споразумение за ниво на обслужване е част от Споразумението за ползване на услуги, включително Общите условия на Еволинк и Политиката за приемливо ползване и подлежи на условията, посочени в тези документи.