Изработено по проект 2ТММ -02-53/18.02.2011. „Доставка и въвеждане в експлоатация на ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ на ИТ ресурси "

Бенефициент: Еволинк АД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България